PRO LEPŠÍ FUNKCI WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES. POKUD BUDETE NAŠE STRÁNKY NADÁLE POUŽÍVAT BEZ TOHO, ANIŽ BYSTE SI ZMĚNILI NASTAVENÍ VE VAŠEM PROHLÍŽEČI, BUDEME TO POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

CZ SK

ODMĚNA ZA VĚRNOST ČESKÁ REPUBLIKA

Všeobecná ​​pravidla ​​akce ​​„Moje odměna za věrnost“

(dále jen “Pravidla​”)

I. Pořadatel ​​a ​​organizátor akce

1.1 Organizátorem akce 

je společnost DIPARLUX CZ&SK s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, Česká Republika, IČO 29006201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou C 159400 (též jen „organizátor​“).

 

1.2 Pořadatelem akce

je společnost DIPARLUX CZ&SK s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, Česká Republika, IČO 29006201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou C 159400 (též jen „pořadatel​“).

II. Místo ​​průběhu​ věrnostní akce

2.1 Věrnostní akce popsaná v těchto Pravidlech (též jen „věrnostní akce“​) probíhá na území České republiky (též jen „místo ​​konání věrnostní akce​“) ve vybraných partnerských lékárnách (též jen „partnerské lékárny“), jejichž seznam naleznete na www.nuxe-lekarny.cz. Akce neprobíhá v řetězci lékáren Dr. Max.

 III. Trvání ​​věrnostní akce

3.1 Věrnostní akce probíhá od 1. 6. 2019 (od 00:00 hodin) do 30. 4. 2020 (do 23:59:59 hodin)

(též jen „doba trvání akce​“).

IV. Podmínky ​​účasti ​​v ​​akci

 4.1 Věrnostní akce se může zúčastnit každý člověk starší 15 let, s výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2 těchto Pravidel. Člověk mladší 18 let se smí zúčastnit věrnostní akce pouze se souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník​“). Každý účastník se smí věrnostní akce zúčastnit opakovaně, pokud dodrží Pravidla věrnostní akce.  Účastník, jehož účast je v rozporu s Pravidly věrnostní akce, bude z věrnostní akce bez náhrady s okamžitou účinností vyřazen, a to bez nároku na předání případného dárku ve smyslu čl. V. odst. 5.2 těchto Pravidel.

4.2 Věrnostní akce se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele, včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků, a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu akce, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.4 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit z věrnostní akce účastníky, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti s věrnostní akcí nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, a to i prostřednictvím třetích osob. Účastníkovi v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního účastníka z věrnostní akce pro nesplnění některé z podmínek věrnostní akce, nepředat dárek v případě jakéhokoliv porušení Pravidel věrnostní akce ze strany účastníka. Pořadatel si dále vyhrazuje právo z věrnostní akce vyřadit účastníka, který se bude v rámci věrnostní akce vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno pořadatele věrnostní akce nebo jakékoliv partnerské lékárny. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli věrnostní akce.

V. Průběh věrnostní akce

​​5.1 Za každý uskutečněný nákup produktů značky Nuxe v některé z partnerských lékáren v hodnotě minimálně 500 Kč dostane účastník 1 věrnostní známku. Věrnostní známky se vydávají po dobu trvání věrnostní akce nebo do vydání zásob dárků v jednotlivých partnerských lékárnách.

5.2 Systém stanovení dárků:

Za vyplněnou věrnostní kartičku se 3 známkami dostane účastník zdarma výživný balzám na rty Nuxe Reve de Miel (balení o objemu 15 ml). Za vyplněnou věrnostní kartičku s 5 známkami dostane účastník zdarma multifunkční suchý olej Nuxe Huile Prodigieuse (balení o objemu 50 ml).

Za vyplněnou věrnostní kartičku se 7 známkami dostane účastník zdarma hydratační krém pro normální pleť Creme Fraiche de Beaute (50 ml). Za vyplněnou věrnostní kartičku s 10 známkami dostane účastník zdarma multifunkční suchý olej Nuxe Huile Prodigieuse (balení o objemu 100 ml).

5.3. Vyplněná věrnostní kartička se odevzdá spolu s účtenkami za jednotlivé nákupy produktů značky Nuxe v jakékoliv partnerské lékárně oproti předání vybraného dárku.

5.4. Za jednu vyplněnou věrnostní kartičku může účastník obdržet pouze jeden dárek uvedený v čl. V. odstavci 5.2.

5.5. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto dárku peněžní či jakékoliv jiné plnění.

5.6. Účastníci si mohou dárek vyzvednout v době trvání věrnostní akce.

VI. Ostatní ujednání

6.1 Účastí ve věrnostní akci, resp. vyplněním věrnostní kartičky včetně podpisu, vyjadřuje účastník svůj souhlas s Pravidly věrnostní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s věrnostní akcí, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.2 Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem věrnostní akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejich Pravidel. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení věrnostní akce budou pořadatelem neprodleně uveřejněny na webových stránkách www.diparlux.com/cs/sortiment/odmena-za-vernost a nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Případné změny Pravidel nemají vliv na již předané dárky.

6.3 Pořadatel ani organizátor nenese náklady účastníka vzniklé v souvislosti s věrnostní akcí, zejména v souvislosti s převzetím dárku, reklamací dárku apod.

VII. Závěrečná ​​ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s věrnostní akcí. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s věrnostní akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem, či technickou vadou).

7.2 Účast na věrnostní akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

7.3 Pravidla jsou po dobu trvání věrnostní akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách organizátora www.diparlux.com/cs/sortiment/odmena-za-vernost

a zároveň uložena i v písemné podobě v sídle pořadatele věrnostní akce, tj. na adrese Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, kde jsou po vyžádání k nahlédnutí.

V Praze dne 28. 5. 2019

    

Podobné produkty

Řídíme se zásadami o ochraně osobních údajů.